11480
مارچلو یک آرایشگر سگ مهربان و آرام است که در ارتباط با سیمون، یک بوکسور خشن سابق قرار می گیرد. سیمون شروع به ارعاب و تهدید کل محله میکند و مارچلو....
عضویت و تماشا
تریلر