1154
لو و فنگ زوج متعهد و عاشقی هستند که به دلیل بازداشت لو به عنوان یک زندانی سیاسی مجبور به جدایی و دوری از هم می شوند.  پس از آزادی و بازگشت لو از زندان...
عضویت و تماشا
تریلر