13121
یک شاهزاده به نام "لی چونگ" که شمشیربازی حرفه ای است به همراه هموطنانش در حال بازگشت از اسارت در خارج از کشور با یکدیگر هم سوگند می‎شوند تا با ...