3835
در آینده جایی که انسان ها در قرنطینه و زیر نظر بدل رباتها زندگی می‌کنند، یک پلیس بعد از سالها اجازه خروج از خانه را پیدا می‌کند تا بر روی قتل بدل ها ...