4283
قبل از جنگ هند و پاکستان در سال 1971، یک بانکدار هندی برای یک عملیات پنهانی در پاکستان، استخدام می‌شود.