3858
بعد از اینکه «ویلی بنک» به «رابن تیشکاف»، که یکی از یازده یار اصلی است، نارو می زند، «دنی» افرادش را برای سرقت بعدی آماده می‌کند.