3579
دنیل اوشن پس از آزاد شدن از زندان، با دوست قدیمی خود راستی رایان ، تصمیم می گیرد که یازده نفر از افراد حرفه ای در زمینه های مختلف را جمع کند و دست به ...