10327
بهارات پسری است که در هشت سالگی به همراه خانواده خود مجبور به ترک پاکستان می شود. در این بین قولی به پدر خود می دهد که وفای به آن زندگی اش را تحت ...
عضویت و تماشا
تریلر