20195
کوین از یک پارک در ویتنام خارج میشود، بدون آنکه هیچ خاطره ای از اینکه چه کسیست و از کجا آمده داشته باشد. همانطور که او سرگردان در شهر پرسه میزند، ...