9744
کبیر یک سرباز هندی است که سر به شورش میگذارد. کلنل لوترا، سربازی به نام خالد که شاگرد کبیر بوده است را مامور سرکوب کبیر و شورشش میکند تا با ایجاد ...