4040
در عمق دو مایلی زمین، 9 معدنچی آپالاچیان، درگیر حفظ جان خود هستند. گاز متان رها شده در معدن، تنها یکساعت زمان برای این معدنچیان باقی گذاشته است تا ...