7313
ابیگیل دختر جوانی است که در شهری زندگی میکند که مرزهای آن سالها پیش به دلیل فراگیر شدن بیماری مرموزی بسته شده است. وقتی ابیگیل 6 ساله بود، پدرش به این...