9275
گرو که از یک تبهکار فوق العاده خبیث به یک پدر مهربان و فداکار تبدیل شده است، درخواست تیمی از تبهکاران را برای انجام یک ماموریت جدید رد میکند. با ...