12664
گرو موفق به دیدار برادر دوقلوی جذاب، موفق و همه چی تمامش به نام درو میشود. درو قصد دارد با گرو تشکیل یک تیم بدهد تا آخرین خلاف را انجام بدهند.
عضویت و تماشا
تریلر