13813
هیرو که یک اعجوبه در رشته رباتیک به شمار میرود، برای انتقام مرگ برادرش به بایمکس میپیوندد. این دو سپس با جمعی از دوستان هیرو که هر کدام در زمینه ...
عضویت و تماشا
تریلر