34053
توگو یک سگ سورتمه است که در سال 1925 به عنوان لیدر و رهبر یک گروه سگ سورتمه ران انتخاب میشود در حالیکه بنظر می‌آید برای چنین امر خطرناک و سختی، سگ ...