8744
یک تراژدی‌ سهمناک در زندگی زوجی فیلادلفیایی رخ داده و ازدواج آن‌ها را با مشکل رو به رو کرده است. پس از مدتی این شکاف به وجودآمده راه را برای ورود ...