1399
دهه1990 بوستون، یک معاون دادستان و یک نیروی کهنه‌کارفاسد و در عین حال مورد احترام FBI، در خصوص یک پرونده با هم شروع به همکاری می‌کنند. پرونده‌ای که ...