2493
تعدادی نوجوان در کنار آتش، از داستان‌های ترسناک زندگیشان میگویند. جدیدترین عوض این انجمن نیمه شبانه، دختریست که افسانه‌ای ترسناک تعریف میکند. ماجرا ...