1208
ده سال قبل از کاپیتان کرک، اسپاک و اینترپرایز، گروه استارفلیت دنیاها و موجودات تازه‌ای را کشف می‌کنند..