900
به کارآگاهی حرفه ای به نام جوزف میلر ماموریتی مبنی بر پیدا کردن زنی گمشده به نام ژولیت داده می‌شود. در این ماموریت ، کاپیتان یک کشتی فضایی نیز به او ...