36744
یک یِتی که از خانواده‌اش جدا شده و دور افتاده است، با کمک سه نوجوان قصد بازگشت به خانه را دارد. سه نوجوانی که به او کمک میکنند باید مواظب باشند که در ...