4229
ماجا یک دانش‌آموز در استکهلم، بعد از تراژدی‌ای که در مدرسه رخ می‌دهد، ناگهان خودش را تحت بازداشت و محاکمه میابد. شک و تردیدهای بیشتری، بعد از ...