3812
در یک دنیای جایگزین پس از جنگ جهانی دوم، نازیها برنده جنگ شده و آمریکا را تصرف کرده‌اند. در این شرایط امریکا به سه قسمت تقسیم شده است که یک قسمت آن ...