14361
در دوران انسان‎های نخستین ، داگ و افراد قبیله ‎اش با یکدیگر متحد می‎شوند تا از نابودی خانه‎ شان توسط لرد نوث جلوگیری کنند. اما…