814
تعدادی از زندانیان از کشور های مختلف با یکدیرگ متحد شده و برنامه‌ریزی می‌کنند  تا بتوانند یک فرار دست جمعی از کمپ آلمان ها از یک قلعه دوران قرون وسطا ...