1987
یوناتان و اسکوربان دو برادر هستند که وارد دنیایی خیالی می‌شوند. در این دنیای خیالی حاکمی ظالم حکمفرمایی میکند. این دو برادر انقلابی بر علیه ظلم و ستم ...