687
قرن شانزدهم، در اوکراین ، اربابان لهستانی و قزاق ها برای در اختیار داشتن این سرزمین در جنگی مداومند ، اما تهاجم های مکرر ترکیه آنها را وادار می‌کند که...