153
در یک دوره افسردگی شدید، مردی خودش را درگیر با دختری می‌یابد که ممکن است دختر او باشد یا نباشد. این دو ارتباطی بعید را با یکدیگر آغاز می‌کنند.