2821
یک کشیش مرموز، در یک روستای حقیر و دور افتاده، شروع به حفاظت از روستا و مردم در برابر یک شرکت استخراج معادن حریص میکند.