321
جیمز باند به ماموریتی برای یافتن یک سفینه فضایی آزمایشی فرستاده می‌شود. در هنگام تحقیق در اینباره، او متوجه متوجه یک مرکز تحقیقات فضائی می‌شود و ...