6253
لیا هادوک، خبرنگار رادیوی عمومی آمریکا، پرده از راز ناپدید شدن بیش از 300 نفر، در یک مرکز تحقیقاتی علوم اعصاب در تنسی آمریکا برمیدارد.