3845
داستان زندگی رائول آموندسن کاشف قطب شمال که یک جستجوگر نروژی بود در این فیلم روایت شده است. آموندسن هدایت‌کننده اولین سفر اکتشافی به قطب جنوب بود و ...
عضویت و تماشا
تریلر