47444
یک زندانی تازه آزاد شده توسط رهبران باندش مجبور می شود تا با یک باند رقیب در خیابان های کالیفرنیای جنوبی جنایات وحشتناکی را برپا کند...
عضویت و تماشا
تریلر