510
ویکتور گارنیه که یک مغازه‌دار ساده لوح است، به توصیه بانک‌دارش، پس‌اندازش را در یک معدن آفریقایی سرمایه‌گذاری می‌کند. اما معدن پس از مدتی ملی‌سازی شده...
عضویت و تماشا
تریلر