729
 یک سامورایی رونین پیر، وارد ملکی اشرافی شده و از صاحب ملک اجازه می‌خواهد تا بتواند آنجا هاراکیری یا خودکشی به روش سامورایی انجام دهد.  صاحب ملک شک ...
عضویت و تماشا
تریلر