16044
در آینده، فضایی‌ها برای به دست آوردن انرژی پنهانی در زمین، به شهرهای بزرگ حمله کرده و آنها را به تصرف خود درآورده‌اند. در شانگهای تیمی از افراد ...
عضویت و تماشا
تریلر