1304
یک دختربچه در محل یک حادثه یاسرار آمیز سقوط هواپیما پیدا می‌شود و یک کلانتر در مورد این پرونده رسیدگی و تحقیق می‌کند تا جاییکه متوجه می‌شود این ...