7371
مارک فلون، معروف به مرد حادثه، یک قاتل خون سرد با قلبی سنگی است که با استفاده از متدهای علمی و خاص خودش، پلیس را به شدت سرگردان و گمراه کرده و در عین ...