2344
مرد جوان و فقیری که کم شنوا نیز هست، بعد از اینکه همراه برادرش به ارتشی ملحق می‌شود که قصد براندازی حاکم جباری را دارد که 30 سال است بر روستای آنها ...