1725
قتل یکی از روسای NSA به عنوان پاپوش به گردن یک مامور جوان NSA می‌افتد. به زودی وی درمی‌یابد ماموریتی تاریک‌تر از آنچه می‌پنداشته، برعهده‌اش است که در ...